Kari Martinsen: The Art of Sensing and Meeting the Patient in Authentic Care

Part 2:

Nursing takes place largely in Health Care Industrial organizations where efficiency, speed of completing tasks, are emphasized. This emphasis runs counter to many caring practices central to excellent nursing…the art of listening, of being present, available to respond to the concerns of patients and families.  Dr. Kari Martinsen’s work on caring emphasizes meeting the other with openness and presence, rather than a critical or judgmental eye.

This full video is only available to our members but please enjoy our preview below

Video Library

Our comprehensive Educating Nurses video library is available to subscribers only. To become a subscriber click the button below.

Join now for full access

COMPANION ARTICLE COMPANION VIDEO 1 COMPANION VIDEO 2

 

References:

Books

Martinsen K. (1975). Filosofi og sykepleie. Et marxistisk og fenomenologisk bidrag. Filosofisk institutts stensilserie nr. 34. Bergen: Universitetet i Bergen. [Philosophy and nursing: a Marxist and phenomenological contribution. Philosophical Institute’s Stencil Series No. 34. Bergen: University of Bergen.]

Martinsen, K. (1979). Medisin og sykepleie, historie og samfunn. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. [Medicine and nursing, history and society. Oslo: The Norwegian Nursing Association.]

Martinsen, K. (1984). Sykepleiens historie. Freidige og uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke vokser fram 1860–1905. Oslo: Aschehoug/Tanum-Norli. [History of nursing: frank and engaged deaconesses. a caring profession emerges 1860–1905. Oslo: Aschehoug/Tanum-Norli.]

Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano Forlag. [Caring, nursing and medicine. Historical-philosophical essays. Oslo: Tano Forlag.]

Martinsen, K. (red.) (1993). Den omtenksomme sykepleier. Oslo: Tano. [The thoughtful nurse. Oslo: Tano.]

Martinsen, K. (1993). Fra Marx til Løgstrup. Om moral, samfunnskritikk og sanselighet i sykepleien. Oslo: Tano Forlag. [From Marx to Løgstrup. On morality, social criticism and sensuousness in nursing. Oslo: Tano Forlag.]

Martinsen, K. (1996). Fenomenologi og omsorg. Tre dialoger. Oslo: Tano-Aschehoug. [Phenomenology and caring. Three dialogues. Oslo: Tano-Aschehoug.]

Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. [The eye and the call. Bergen: Fagbokforlaget.]

Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe. Dialog, discernment and evidence. Oslo: Akribe.

Martinsen, K. (2006). Care and vulnerability. Oslo: Akribe (English original).

Martinsen, K. (2008). Å se og å innse—om ulike former for evidens. Oslo: Akribe. [To see and to realize—on various forms of evidence. Oslo: Akribe.] (In process with Katie Ericsson).

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien [Løgstrup and Nursing]. Århus: KLIM Forlag.

Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien [Løgstrup and Nursing]. Oslo: Akribe.

Martinsen, K. (2018). Bevegelig berørt (Sensation and Restraint). Bergen: Fagbokforlaget.

(In work to be translated).

Martinsen, K., & Wærness, K. (1979). Pleie uten omsorg? Oslo: Pax Forlag A/S. [Caring without care? Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K., & Wyller, T. (red.) (2003). Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok—Nye lesinger. Oslo: Gyldendal Akademisk. [Ethics, discipline and refinement. Elizabeth Hagemann’s ethics book—new readings. Oslo: Gyldendal Akademisk.]

Kjær, T. A. & Martinsen, K. (ed.) (2015). Utenfor tellekantene. Essays om rom og rommelighet. Bergen: Fagbokforlaget. [Beyond Audits. Essays on Space and Spaciousness. Bergen: Fagbok forlaget.]

Thorsen, R., Mæhre, K.S. & Martinsen, K. (red.) (2012). Fortellinger om etikk. [Narratives on ethics]. Bergen: Fagbokforlaget.

Book Chapters

Martinsen, K. (1972). Samfunnets krise og sykepleiernes oppgave. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s. 3–14). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. [The crises of society and the nursing objectives. In I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (Eds.), Pedialog (pp. 3–14). Oslo: Norwegian Nursing Association.]

Martinsen, K. (1972). Sykepleie som sosial-moralsk praksis. I I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (red.), Pedialogen (s. 15–36). Oslo: Norsk Sykepleierforbund. [Nursing as social and moral practice. In I. K. Haugen, T. Malmin, S. Midtgaard, & K. Nicolaysen (Eds.), Pedialog (pp. 15–36). Oslo: Norwegian Nursing Association.]

Martinsen, K. (1978). Fra ufaglært fattigsykepleie til profesjonelt yrke—Konsekvenser for omsorg. I B. Persson, K. Ravn, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-79. Årbok (s. 128–157). København: Munksgaard. [From unskilled nursing the poor to professional occupation—consequences for nursing. In B. Persson, K. Ravn, & R. Truelsen (Eds.), Focus on nursing (Annual 79, pp. 128–157). Copenhagen: Munksgaard.]

Martinsen, K. (1979). Den engelske sanitation-bevegelsen, hygiene og synet på sykdom. I Ø. Larsen (red.), Synet på sykdom (s. 78–87). Oslo: Seksjon for medisinsk historie, Universitetet i Oslo. [The English sanitation movement: Hygiene and the view of illness. In Ø. Larsen (Ed.), The view of illness (pp. 78–87). Oslo: University of Oslo, Section for Medical History.]

Martinsen, K. (1979). Diakonissesykepleiens framvekst. Fra vekkelser og kvinneforeninger til moderhus og fattigomsorg. I NAVF’s sekretariat for kvinneforskning (red.), Lønnet og ulønnet omsorg. En seminarrapport (Arbeidsnotat nr. 5, s. 135–170). Oslo: NAVF. [Development of the professional trained Christian nurses: From revival and woman’s charitable groups to the mother house and care of the poor. In NAVF’s Secretariat for Feminist Research (Ed.), Paid and unpaid care: A seminar report (Working paper no. 5, pp. 135–170). Oslo: NAVE]

Martinsen, K. (1979). Diakonissene. I E. Mehlum (red.), Bak maskinene, under fanene. Utgitt i forbindelse med “Kristiania-utstillingen” om arbeidsfolk i byen for 100 år siden (s. 54–56). Oslo: Tiden. [Deconesses. In E. Mehlum (Ed.), Behind the machines and the banners (pp. 54–56). Oslo: Tiden.] Published in connection with “The Christiania (Oslo) exhibition” on the condition of workers 100 years ago.

Martinsen, K. (1979). Sykepleien, historien og den omvendte omsorgen. I R. Wendt (red.), Utveckling av omvårdnadsarbete (s. 90–102). Lund: Studentlitteratur. [Nursing, history and the converse caring. In R. Wendt (Ed.), Development of health care (pp. 90–102). Lund: Studentlitteratur.]

Martinsen, K. (1979). Sykepleien i historisk perspektiv: Fra omsorg mot egenomsorg. I M. S. Fagermoen & R. Nord (red.), Sykepleie: Teori/praksis (s. 5–23). Oslo: Norwegian Nursing Association. [Nursing in a historical perspective: from care to self caring. In M. S. Fagermoen & R. Nord (Eds.), Nursing: Theory/practice (pp. 5–23). Oslo: Norwegian Nursing Association.]

Martinsen, K. (1981). Diakonisser. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon. Oslo: Pax Forlag (s. 89–90). [Deaconessses. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 89–90). Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K. (1981). Guldberg, Cathinka. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s. 553-554). Oslo: Pax forlag. [Guldberg, Cathinka. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 553–554). Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K. (1981). Nightingale, Florence. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s. 448–449). [Nightingale, Florence. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 448–449). Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K. (1981). Omsorg i sykepleie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1.Lœrebok for hjelpepleiere (Kap. 3). Oslo: Aschehoug. [Care in nursing. In E. Barnes & S. Solbak (Eds.), Nursing textbook 1. Textbook for licensed practical nurses (Chapter 3). Oslo: Aschehoug.]

Martinsen, K. (1981). Sykepleier. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s. 179–180). [Nurse. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 179–180). Oslo: PaxForlag.]

Martinsen, K. (1981). Sykepleieraksjonen 1972. I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s. 180–181). Oslo: Pax forlag. [Nurses on strike 1972. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 180–181). Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K. (1981). Sykepleierforbund, Norsk (NSF). I H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, m.fl. (red.), Pax leksikon (s. 181–183). Oslo: Pax Forlag. [Nursing association. In H. F. Dahl, J. Elster, I. Iversen, S. Nørve, T. I. Romøren, R. Slagstad, et al. (Eds.), Pax lexicon (pp. 181–183). Oslo: Pax Forlag.]

Martinsen, K. (1981). Trekk av hjelpepleiernes historie. I E. Barnes & S. Solbak (red.), Sykepleielœre 1. Lœrebok for hjelpepleiere. (Kap. 2). Oslo: Aschehoug. [Aspects of licensed practical nurse history. In E. Barnes & S. Solbak (Eds.), Nursing textbook 1. Textbook for licensed practical nurses (Chapter 2). Oslo: Aschehoug.]

Martinsen, K. (1985). Organisering av omsorg: diakonisser i Norge. I J. Bjørgum, K. Gundersen, S. Lie, & K. Vogt (red.), Kvinnenes kulturhistorie (s. 131–134). Oslo: Universitetsforlaget. [Organization of care: deaconesses in Norway. In J. Bjørgum, K. Gundersen, S. Lie, & K. Vogt (Eds.), Woman’s cultural history (pp. 131–134). Oslo: Universitetsforlaget.]

Martinsen, K. (1986). Sykepleierne—Helsemisjonerer, oppdragere og profesjonelle yrkeskvinner. I I. Fredriksen & H. Rømer (red.), Kvinder, Mentalitet og arbejde. Kvindehistorisk forskning i Norden (s. 151–156). Aarhus: Aarhus universitetsforlag. [Nurses—health missionaries, educators and professional working women. In I. Fredriksen & H. Rømer (Eds.), Woman, mentality and work: research on feminist history in Nordic countries (pp. 151–156). Aarhus: Aarhus universitetsforlag.]

Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet—Gir patriarkatbegrepet innsikt? I NAVFs sekretariat for kvinneforskning (red.), Kjønn og makt: teoretiske perspektiver (s. 18–26). Arbeidsnotat nr. 2. Oslo: NAVE [Leadership and rationality of care—does the concept of patriarchy yield insight? In Gender and power: theoretical perspectives (Working paper no. 2, pp. 18–26). Oslo: NAVF.]

Martinsen K. (1989). Omsorg i sykepleien—In moralsk utfordring. I B. Persson, J. Petersen, & R. Truelsen (red.), Fokus på sygeplejen-90 (s. 181–200). København: Munksgaard. [Caring in nursing—a moral challenge. In B. Persson, J. Petersen, & R. Truelsen (Eds.), Focus on Nursing—90 (pp. 181–200). Copenhagen: Munksgaard.]

Martinsen, K. (1990). Fra resultater til situasjoner: Omsorg, makt og solidaritet. I Samkvind (Center for samfundsvidenskabelig kvindeforskning). Kvinder og kommuner i Norden (s. 61–82), København: Samkvind. [From results to situations: Care, power and solidarity. In Samkvind (Center for Feminist Research), Woman and municipals in Nordic countries (pp. 61–82). Copenhagen: Samkvind.]

Martinsen, K. (1990). Moralsk praksis og dokumentasjon i praktisk sykepleie. I T. Jensen, L. U. Jensen, & W. C. Kim (red.), Grundlagsproblemer i sygeplejen. Etik, videnskabsteori, ledelse & samfunn (s. 60–84). Aarhus: Philosophia. [Moral practice and documentation in practical nursing. In T. Jensen, L. U. Jensen, & W. C. Kim, Foundational problems in nursing: ethics, theories of science, leadership and society (pp. 60–84). Aarhus: Philosophia.]

Martinsen, K. (1993). Etikk og diakoni. I P. Frølich, J. Midtbø, & A. Tang, Bergen Diakonissehjem 75 år (s. 22-26). Bergen: Bergen Diakonissehjem. [Etichs and Diaconi. In P. Frølich, J. Midtbø, & A. Tang, Bergen Diakonissehjem 75 years (pp. 22–26). Bergen: Bergen Diakonissehjem.]

Martinsen, K. (1993). Omsorgens filosofi og dens praksis. I H. M. Dahl (red.), Omsorg og kjœrlighet i velfœrdsstaten (Samfundsvidenskabelig kvindeforskning/Cekvina (s. 7–23). Århus: Universitetet i Århus. [Caring philosophy and its practice. In H. M. Dahl (Ed.), Care and love in the welfare state (Social scientifically woman studies, pp. 7–23). Århus: The University ofÅrhus.]

Martinsen, K. (1995). Omsorgsfeltet i den kliniske sygepleje. I I. Andersen & M. G. Erikstrup (red.), Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråds sygeplejeforskn-ingsinitiativ. Betydning for sygeplejepraksis (s. 31–43). Århus: Århus Universitet. [Area for care in clinical nursing. In I. Andersen & M. G. Erikstrup (Eds.), The state’s initiative in nursing science. the significance for nursing practice (pp. 31–43). Århus: Århus University.]

Martinsen, K. (1997). Etikk og kall, kultur og kropp—En dialog med Patricia Benner. I M. Sæther (red.), Sykepleiekonferanse på Nordkalottens tak (s. 111–157). Tromsø: Universitetet i Tromsø. [Ethics and vocation, culture and the body—a dialogue with Patricia Benner. In M. Sæther (Ed.), Nursing conference on the roof of Nordkalotten (pp. 111–157). Tromsø: University of Tromsø.]

Martinsen, K. (1999). Etikken og kulturen, og kroppens sårbarhet. I K. Christensen & L. J. Syltevik (red.), Omsorgens forvitring? En antologi om utfordringer i velferdsstaten—Tilegnet Kari Wærness (s. 241–269). Bergen: Fagbokforlaget. [Ethics and culture, and vulnerability of the body. In K. Christensen & L. J. Syltevik (Eds.), Weathering of caring? An anthology about challenges in the welfare state—dedicated to Kari Wœrness (pp. 241–269). Bergen: Fagbokforlaget.]

Martinsen, K. (2000). Kjærlighetsgjerningen og kallet. Betraktninger omkring Rikke Nissens “Lærebog i Sygepleje for diakonisser”. I R. Nissen, Lœrebog i Sygepleie. Med etterord av Kari Martinsen (s. 245–300). Oslo: Gyldendal Akademisk. [The loving act and the call. Reflections on Rikke Nissen’s Textbook of nursing for deaconesses. In R. Nissen, Textbook of nursing. With afterword by Kari Martinsen (pp. 245–300). Oslo: Gyldendal Akademisk.]

Martinsen, K. (2001). Huset og sangen, gråten og skammen. Rom og arkitektur som ivaretaker av menneskets verdighet. I T. Wyller (red.), Skam: Perspektiver på skam, œre og skamløshet i det moderne (s. 167–190). Bergen: Fagbokforlaget. [The house and the song, the tears and the shame: space and architecture as caretakers of human dignity. In T. Wyller (Ed.), Shame: perspectives on shame, honor and shamelessness in modernity (pp. 167–190). Bergen: Fagbokforlaget.]

Martinsen, K. (2002). Rikke Nissen. Kjærlighetsgjerningen og sykestuen. I R. Birkelund (red.), Omsorg, kald og kamp. Personer og ideer i sygeplejens historie (s. 305–328). København: Munksgaard forlag. [The loving act and the room for the sick. In R. Birkelund (Ed.), Care, vocation and love in action and the sick-room. Persons and ideas in nursing history (pp. 305–328). Copenhagen: Munksgaard.]

Martinsen, K. (2002). Rommets tid, den sykes tid, pleiens tid. I I. T. Bjørk, S. Helseth, & F. Nortvedt (red.), Møte mellom pasient og sykepleier (s. 250–271). Oslo: Gyldendal Akademisk. [The room’s time, the ill person’s time, nursing time. In I. T. Bjørk, S. Helseth, & F. Nortvedt (Eds.), The meeting between patient and nurse (pp. 250–271). Oslo: Gyldendal Akademisk.]

Martinsen, K. (2003). Disiplin og rommelighet. I K. Martinsen & T. Wyller (red.), Etikk, disiplin og dannelse. Elisabeth Hagemanns etikkbok—Nye lesinger (s. 51–85). Oslo: Gyldendal Akademisk. [Discipline and spaciousness. In K. Martinsen & T. Wyller (Eds.), Ethics, discipline and refinement. Elizabeth Hagemann’s ethics book—new readings (pp. 51–85). Oslo: Gyldendal Akademisk.]

Martinsen, K. (2005). Å bo på sykehuset og erfare arkitektur. I K. Larsen (red.), Arkitektur, kropp og løring. København: Reitzels forlag. [To dwell in hospitals and experience architecture. In K. Larsen (Ed.), Architecture, body and learning. Copenhagen: Reitzels forlag.]

Martinsen, K. (2005). Sårbarheten og omveiene. Løgstrup og sykepleien. I D. Bugge, P. Bøvadt and P. Sørensen (red.). Løgstrups mange ansikter (s. 255–270). Fredriksberg: Anis. [Vulnerability and detours. Løgstrup and nursing. In D. Bugge, P. Bøvadt, and P. Sørensen (Eds.). Løgstrup’s many faces (pp. 255–270). Fredriksberg: Anis.]

Martinsen, K. (2007). Angår du meg? Etisk fordring og disiplinert godhet. I H. Alvsvåg & O. Førland (red.). Engasjement og lœring (s. 315–344). Oslo: Akribe. [Do you concern me? Ethical demand and disciplined goodness. In H. Alvsvåg & O. Førland (Ed.), Commitment and learning (pp 315–344) Oslo: Akribe.]

Martinsen, K., Beedholm, K., and Fredriksen, K. (2007). Metadebatten der forsvandt. I K. Fredriksen, K. Lomborg, & U. Zeitler (red.). Perspektiver på forskning (s. 43–55). Århus: JCVU udviklingsinitiativet for sygeplejerskeuddannelsen. [The Meta debate that disappeared. In K. Fredriksen, K. Lomborg, and U. Zeitler (Eds.). Perspectives on research (pp 43–55). Århus: JCVU udviklingsinitiativet for sygeplejerskeuddannelsen.

Martinsen, K. (2008). Modernitet, avtrylling og skam. En måte å lese vestens medisin på i det moderne. In K. A. Petersen and M. Høyen (red.). At sette spor på en vandring fra Aquinas til Bordieu—æresbog til Staf Callewaert. Forlag@hexis.dk [Modernity, disenchantment and shame. A way of reading Western medicine in the modern. In K. A. Petersen and M. Høyen (Eds.), Leaving a trail on the way from Aquinas to Bordieu—honorary volume for Staf Callewaert. Forlag@hexis.dk]

Martinsen, K. (2012). Skammens to sider [The two faces of shame]. In Thorsen, R., Mæhre, K. S., & Martinsen, K. (Eds.), (2012). Fortellinger om etikk [Narratives on ethics]. Bergen: Fagbokforlaget.

Martinsen, K. (2012). Etikk i sykepleien—mellom spontanitet og ettertanke [Ethics in Nursing—between spontaneity and reflection]. In: M. Pahuus & P.K. Telleus (Eds.), AntologiAnvendt etikkproblemer og arbejdsområder [AnthologyApplied Ethics Problems and areas of application]. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag [Aalborg University Press].

Martinsen, K. (2014). «Vil du meg noe?» Om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom. I H.

   Alvsvåg, O. Førland & F. Jacobsen (red.), Rom for omsorg? (s.225-245). Bergen: Fagbokforlaget. [Do you want something of me? On vulnerability and busyness in the health care rooms. In H. Alvsvåg, O. Førland & F. Jacobsen (eds.), Room for caring? (pp. 225-245). Bergen: Fagbokforlaget.]

Journal Articles

Martinsen, K. (1976). Historie og sykepleie—Momenter til en utdanningsdebatt. Kontrast, 7(12), 430-446. [History and nursing—Elements of an educational debate. Contrast, 7(12), 430–446.]

Martinsen, K. (1977). Nightingale—Ingen opprører bak myten. Sykepleien, 18(65), 1022–1025. [Nightingale—No rebel behind the myth. Nursing, 18(65),1022–1025.]

Martinsen, K. (1978). Det ‘kliniske blikk’ i medisinen og i sykepleien. Sykepleien, 20(66), 1271–1272. [The “clinical gaze” in medicine and in nursing. Nursing, 20(66), 1271–1272.]

Martinsen, K. (1981). Omsorgens filosofi og omsorg i praksis. Sykepleien, 8(69), 4–10. [The philosophy of caring—And the practice. Nursing, 8(69), 4-10.]

Martinsen, K. (1982). Den tvetydige veldedigheten. Sosiologi i dag, temanummer Kvinner og omsorgsarbeid, 1(12), 29-41. [The ambiguity of charity. Sociology, 1(12), 29–41.]

Martinsen, K. (1982). Diakonissene—De første faglærte sykepleiere. Sykepleien, 7(70), 6–9. [The deaconesses—The first professionally trained nurses. Nursing, 7(70), 6–9.]

Martinsen, K. (1985). Kallsarbeidere og yrkeskvinner: Diakonissene—Våre første sykepleiere. Forskningsnytt, temanummer: Kvinner og arbeid, 1,18-23. [Women with a calling and a profession: the deaconesses—our first nurses. News in Science, 1,18–23.]

Martinsen, K. (1985). Sykepleiertradisjonen—Et nødvendig korrektiv til dagens sykepleieforskning. Sykepleien, 15(73), 6–14. [The nursing tradition—a necessary corrective to today’s nursing science. Nursing, 15(73), 6–14.]

Martinsen, K. (1986). Omsorg og profesjonalisering—Med fagutviklingen i sykepleien som eksempel. Nytt om kvinneforskning, 2(10), 21–32. [Care and professionalism—an example from the development in nursing. News in Woman Science, 2(10), 21–32.]

Martinsen, K. (1987). Arbeidsdeling—Kjønn og makt. Sykepleien, 1(74), 18–23. [Division of labor—gender and power. Nursing, 1(74), 18–23.]

Martinsen, K. (1987). Endret kunnskapsideal og to pleiegrupper. Sykepleien, 4(74), 20–25. [A changing paradigm and two types of nurses. Nursing, 4(74), 20–25.]

Martinsen, K. (1987). Helsepolitiske problemer og helsepolitisk tenkning bak sykehusloven av 1969. Historisk tidsskrift, 3(66), 357–372. [Health policy problems and health policy thinking underlying the new hospital law. History, 3(66), 357–372.]

Martinsen, K. (1987). Ledelse og omsorgsrasjonalitet—Gir patriarkatbegrepet innsikt? Sykepleien, 1(74), 18–23. [Management and caring rationality—Does the concept of patriarchate give insight? Nursing, 1(74), 18–23.]

Martinsen, K. (1987). Legers interesse for svangerskapet—En del av den perinatale omsorg. Tidsrommet ca. 1890-1940. Historisk tidsskrift, 3(66), 373–390. [Doctors’ interests in pregnancy—a part of perinatal care. History, 3(66), 373–390.]

Martinsen, K. (1987). Norsk Sykepleierskeforbund på barrikadene for utdanning fra første stund. Sykepleien, 3(74), 6–12. [The Norwegian Nursing Association on the barricades from day one. Nursing, 3(74), 6–12.]

Martinsen, K. (1988). Ansvar og solidaritet. En moralfilosofisk og sosialpolitisk forståelse av omsorg. Sykepleien, 12(75), 17–21. [Responsibility and solidarity. A moral-philosophical and sociopolitical understanding of caring. Nursing, 12(75)17–21.]

Martinsen, K. (1988). Etikk og omsorgsmoral. Sykepleien, 13(75), 16–20. [Ethics and the moral practice of caring. Nursing, 13(75), 16–20.]

Martinsen, K. (1990). Diakoni er fellesskap og samhørighet. Under Ulriken, 5(30), 6–10. [Diaconi is community and fellowship. Under Ulrikken, 5(30), 6–10.]

Martinsen, K. (1991). Omsorg og makt, ord og kropp i sykepleien. Sykepleien, 2(78), 2–11, 29. [Caring and power, word and body in nursing profession. Nursing, 2(78), 2–11,29.]

Martinsen, K. (1991). Under kjærlig forskning. Fenomenologiens åpning for den levde erfaring i sykepleien. Perspektiv—Sygeplejersken, 36(91), 4–15. [Compassionate research. Phenomenology opening up for lived experience in nursing. Perspective—Nursing (Danish), 36(91), 4–15.]

Martinsen, K. (1993). Grunnforskning—Trofast og troløs forskning—Noen fenomenologiske overveielser. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 1(9), 7–28. [Basic research—Faithful and faithless research—Some phenomenological considerations. Nursing Research (Danish), 1(9), 7–28.]

Martinsen, K. (1997). De etiske fortellinger. Omsorg, 1(14), 58–63. [The ethical narratives. Caring, 1(14), 58–63.]

Martinsen, K. (1997). Kallet—Kan vi være det foruten? Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2(13), 9–41. [The vocation—Can we do without it? Nursing Science, 2(13), 9–41.]

Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (I). Klinisk Sygepleje, 1(12), 13–19. [Strangeness and relevance (I). Clinical Nursing, 1(12), 13–19.]

Martinsen, K. (1998). Det fremmede og vedkommende (II). Klinisk Sygepleje, 1-2(12), 78–84. [Strangeness and relevance (II). Clinical Nursing, 2(12), 78–84.]

Martinsen, K. (2001). Er det mørketid for filosofien? Et svar til Marit Kirkevold. Tidsskrift for sygeplejeforskning (dansk), 1(17), 1923. [Is philosophy in shadow? A reply to Marit Kirkevold. Nursing Science (Danish), 1(17), 19–23.]

Martinsen, K. (2002). Livsfilosonske betraktninger. I Diakoninytt, 3(118), 8–12. [Reflections on the philosophy of life. Deaconry News, 3(118), 8–12.]

Martinsen, K. (2002). Samtalen, kommunikasjonen og sakligheten i omsorgsyrkene. Omsorg, 1(19), 14–22. [Conversation, communication and professionality in the caring professions. Caring, 1(19), 14–22.]

Martinsen, K. (2003). Talens åpenhet og evidens—Dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 4(17), 3–46. [The openness of speech and evidence—Dialogue with Jens Bydam. Clinical Nursing, 4(17), 36–46.]

Martinsen, K. (2004). Skjønn—Språk og distanse: dialog med Jens Bydam. Klinisk Sygepleje, 2(18), 50–56. [Discernment—Language and distance: Dialogue with Jens Bydam. Clinical Nursing, 2(18), 50–56.]

Martinsen, K. (2008). Innfallet—og dets betydning i liv og arbeid. Metafysisk inspirerte overveielser over innfallets natur og måter å vise seg på. Klinisk Sygepleje, 1(22), [The Innfall (impulse)—and its significance in life and work. Metaphysically inspired reflections on the nature of the Innfall and its ways of showing itself. Clinical Nursing, 1(22)]

Martinsen, K. (2012). Filosofi og fortellinger om sårbarhet [Philosophy and narratives of vulnerability]. In Klinisk Sygepleje [Clinical Nursing], 2(26), 30–37.

Martinsen, K. (2013). Stedet. Omsorg, 4(30), 61-67. [The Place, Caring, 4(30), 61-67.]

Martinsen, K. (2015). Sykeværelset – sett fra sengen. Klinisk Sygepleje, 4(29), 4-19. [The

   patient’s room – seen from the bed. Clinical Nursing, 4(29) 4-19.]

Martinsen, K. (2016). The articulation of impressions. An interview with Kari Martinsen. Inter- viewed by Christine Øye and Tone Elin Mekki, translated by Hilde Haaland-Kramer. Inter- ntional Practice Development Journal 6(1) (2) 1-6.

Alvsvåg, H. & Martinsen, K. (2018). Omsorg og skjønn. (Care and Discerning Judgement). Tidsskrift for omsorgsforskning 4(3) 215-222.

Eriksson, K. & Martinsen, K. (2012). The hidden and forgotten evidence. Scandinavian journal of Caring Sciences 26(4) 625-626.

Sviland, R., Martinsen, K., & Råheim, M. (2007). Hvis ikke kropp og psyke—hva da? [If not body, not psyche—what then?] Fysioterapeuten [The Physiotherapeut] 12, 23–28.

Sviland, R., Råheim, M. & Martinsen, K. (2009). Å komme til seg selv – i bevegelse, sansing og forståelse [Coming to one’s senses—in moving, sensing, understanding]. Matrix; 2, 257–275.

Sviland, R., Råheim, M., & Martinsen, K. (2010). Språk—uttrykk for inntrykk [Language—expressing impressions]. Matrix, 2, 132–156.

Sviland, R., Råheim, M. & Martinsen, K. (2012). Touched in sensation – moved by respiration. Embodied narrative identity – a treatment process. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26(4) (pp 811-819).

Sviland, R., Martinsen, K. & Råheim, M. (2014). To be held and to hold one’s own: Narratives of Embodied Transformation in the Treatment of Long Lasting Musculoskeletal Problems. Medicine, Health Care and Philosophy 17(4) 609-624.

Sviland, Randi, Kari Martinsen, and Målfrid Råheim. “Towards Living within My Body and Accepting the Past: A Case Study of Embodied Narrative Identity.” Medicine, Health Care and Philosophy 21.3 (2018): 363-74. Web.

Sviland, R., Martinsen, K., & Råheim, M. (2018). Towards living within my body and accepting the past: a case study of embodied narrative identity. Medicine, Health Care and Philosophy, 21(3), 363-374.

Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen—En undertrykt kvinnerolle i helsesektoren (I). Sykepleien, 4(64), 220–224. [The nursing role—An oppressed female role in National Health Service. Nursing, 4(64), 220–224.]

Martinsen, K., & Wærness, K. (1976). Sykepleierrollen—En undertrykt kvinnerolle i Helsesektoren (II). Sykepleien, 5(64), 274–275, 281–282. [The nursing role—An oppressed female role in National Health Service. Nursing, 5(64), 274–275, 281–282.]

Martinsen, K., & Wærness, K. (1980). Klientomsorg og profesjonalisering. Sykepleien, 4(68), 12–14. [Client care and the professionalization. Nursing, 4(68), 12–14.]

Leave a Reply